201704.09
0
0

บริษัท แทรคตัส จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Outbound and Inbound M&A Trends in Thailand เทรนด์การควบรวมกิจการในประเทศไทย”

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัท แทรคตัส เอเชีย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Outbound and Inbound M&A Trends in Thailand เทรนด์การควบรวมกิจการในประเทศไทย” โดย Mr. Dennis Meseroll, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แทรคตัส เอเชีย ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของการควบรวมกิจการในไทย โดยในช่วงเช้าของงานสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณภานุวัฒน์ ฉลองความดี, ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วีรวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในการทำข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ ในช่วงเช้าหลังจากพักรับประทานอาหารว่าง ได้รับเกียรติจาก Mr. Richard Smith, หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท แทรคตัส เอเชีย ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการโอนกิจการ” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านคือ Mr. Brenton Mauriello, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท dwp | design worldwide partnership และ พงศ์พัฒน์ ตันติวศินชัย, ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน บริษัท Navis Capital Partners, ร่วมเสวนาและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในการควบรวมกิจการจากประสบการณ์ตรงทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อชี้ให้เห็นและเข้าใจกระแสของการควบรวมกิจการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบที่บริษัทไทยไปซื้อกิจการบริษัทในต่างประเทศ บริษัทต่างชาติเข้ามาซื้อกิจการบริษัทคนไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมเสวนาในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งจากประสบการณ์จริงและกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับข้อมูลในเชิงลึกเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ ให้ก้าวทันกระแสการควบรวมกิจการที่มีสถิติการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันรวมทั้งการหาโอกาสและความท้าทาย เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้กับการทำธุรกิจท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดา

ในปัจจุบัน ตลาดในประเทศมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ดังนั้นบริษัทในประเทศจึงต้องมองหาโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไปยังตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนเป็นที่จับตามอง คือตลาดในแถบเอเชีย-แปซิฟิค เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่และมีคุณภาพ มีหลายบริษัทที่ใช้การควบรวมกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างตลาดใหม่และอีกประเด็นที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน คือบริษัทที่มีขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะขายกิจการมากขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งระบบการควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของรัฐในการกำกับดูแลกิจการ ในการทำข้อตกลงของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นแบบฝึกหัดที่ท้าทายอย่างมาก โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเปิดมุมมองให้กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาธุรกิจ ให้ทันในการรับมือกับกระแสการควบรวมกิจการของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

M&A Photo I_R

รูป 1: กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา โดย Mr. Dennis Meseroll, Executive Director of Tractus Asia.

  M&A Photo II_R

รูป 2: บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” โดย  Mr. Panuwat Chalongkuamdee, Partner at Weerawong, Chinnavat & Peangpanor

 M&A Photo III_R

รูป 3: ช่วงเสวนา (จากซ้าย – ขวา)Mr. Richard Smith, Head of Corporate Finance at Tractus Asia;
Mr. Pongpat Tantivashinchai, Investment Director at Navis Capital; and
Mr. Brenton Mauriello, CEO at dwp | design worldwide partnership.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สอท. เป็นองค์กรภาคเอกชนที่รวบรวมผู้นำด้านอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของ สภาอุตสาหกรรม คือ การเป็นตัวแทนของผู้ผลิตไทยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อช่วยส่งเสริมและ พัฒนาวิสาหกิจอุตสาหกรรมร่วมกับรัฐบาล ในการกำหนดนโยบายระดับชาติและ ให้บริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิก

บริษัท แทรคตัส เอเชีย จำกัด

Tractus Asia Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือบริษัทในการลงทุนและด้านการส่งเสริมการค้า รวมทั้งร่วมมือกับองค์ต่างๆ ในการพัฒนาและดำเนินการด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดภูมิภาคเอเชีย เป้าหมายในการทำงานของเราคือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สูงสุดและดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราในการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย